image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Z histórie SZA - Diel prvý: roky 1970 - 1990

V tomto pandemickom roku si náš zväz pripomína 50 rokov od svojho založenia. Slávnostné spoločenské podujatie spojené s týmto pre nás dôležitým míľnikom nám zhatila druhá vlna koronakrízy, no najdôležitejšie momenty s ním spojené vám prinášame sprostredkovane aspoň na našich stránkach. Dnes je to prvý diel venovaný histórii nášho zväzu, ktorý zachytáva roky 1970 až 1990.

Prelom 60-tych a 70-tych rokov minulého storočia sa niesol v znamení prevratných objavov v astronómii (pulzary, reliktné žiarenie, kvazary, ...) a rozvoja technológií, ktoré umožnili pilotované lety do kozmického priestoru, ba dokonca i pristátie ľudských posádok na Mesiaci. Tieto skutočnosti čoraz viac podnecovali záujem odborníkov i laikov o výskum vesmíru.

Ani Slovensko v tomto smere nezaostávalo, už krátko po skončení 2. svetovej vojny sa začína záujem verejnosti o astronómiu inštitucionalizovať. V roku 1946 vzniká v Prešove prvá odbočka Československej astronomickej spoločnosti a o dva roky neskôr aj ľudová hvezdáreň. V 50. a 60. rokoch sú vybudované hvezdárne v Humennom, Leviciach, Žiline, Banskej Bystrici, Hlohovci, obnovuje sa Hurbanovo, Rožňava. Takisto vznikajú pozorovateľne, najčastejšie pod hlavičkou závodných klubov ROH pri priemyselných podnikoch (Stupava, Považská Bystrica) alebo pri kultúrnych domoch (Handlová). Na observatóriu na Skalnatom plese objavujú A. Mrkos, Ľ. Pajdušáková a ďalší viacero komét. Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV ako organizácia združujúca profesionálnych astronómov bola založená v decembri 1959.

V roku 1970 vychádza pod gesciou hurbanovskej hvezdárne prvé číslo populárno-vedeckého časopisu Kozmos, v ktorej Dr. Štefan Kupča vyjadruje myšlienku potreby organizácie amatérskej astronómie na Slovensku. S touto myšlienkou sa stotožňuje aj riaditeľ SÚH v Hurbanove Ladislav Valach. 

Historicky prvé číslo časopisu Kozmos informuje stručnou notickou o predpokladanom termíne vzniku SZAA

Za dátum narodenia našej organizácie môžeme považovať 19. júl 1970, kedy sa v Komárne koná zakladajúci zjazd Slovenského zväzu astronómov amatérov. Pre tento historický rok boli vytýčené tri hlavné úlohy: zakladanie miestnych organizácií (MO SZAA); usmernenie odborného sebavzdelávania členov MO; organizovanie výmeny skúseností medzi jednotlivými MO.

V roku 1970 máme na Slovensku 6 MO, v ktorých je združených 296 členov. Plánovaný počet 500 dosahujeme už o rok neskôr (1971); v 14 MO je ich spolu 537. Medzi osobnosťami, ktoré stoja na ich čele môžeme spomenúť napr. Elemíra Kecskeia v Bratislave alebo dodnes žijúceho Dr. Ivona Zajonca, CSc. z Nitry. Predsedom ÚV SZAA je Ladislav Valach, tajomníkom Ivan Molnár, prom. fyzik.

Zo stanov a zápisníc z rokovaní sa dozvedáme, že členstvo v SZAA môže byť individuálne a kolektívne (od čoho sa odvíja i zápisné vo výške 10,- resp. 100,- Kčs), minimálny vek pre vstup do zväzu je 14 rokov, na vznik MO je potrebných aspoň 10 ľudí. Na školení predsedov MO SZAA v Patinciach (1. – 3. 7. 1971) v prednáške Úlohy a poslanie zväzu predseda L. Valach poukazuje na históriu astronomických pozorovaní, okrem iných vyzdvihuje aj činnosť M. R. Štefánika, ktorý bol pre vtedajší režim nepohodlnou osobou. Dr. E. Csere hovorí o vytváraní vzťahov medzi MO, astronomickými krúžkami a hvezdárňami, Z. Egyházy (hospodár ÚV SZAA) sa venuje pravidlám hospodárenia v MO. Takisto nájdeme informácie od predsedov zúčastnených MO, napr. v Trnave je problém so zabezpečením miestnosti na stretávanie, naopak, v Nitre sa pre členskú základňu našla miestnosť na internáte vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej (dnes SPU), dostáva sa im aj finančnej podpory zo strany PKO v Nitre. V Dlhej nad Váhom (v súčasnosti okr. Šaľa) vznikla MO z členov astronomického krúžku, ich vekový priemer je 23 rokov (!) a vlastnia binar 25 x 100. Podobne na báze astronomického krúžku pri tamojšom gymnáziu sa tvorí MO v Malackách. Aktívne sú aj MO pri hvezdárňach – v Hurbanove je členská základňa tvorená krúžkarmi z radov základných, stredných i vysokých škôl ako aj pracovníkov SÚH a Geomagnetického observatória SAV. Členovia MO v Hlohovci vydávajú aj vlastné brožúrky, uskutočňujú astronomické dni, besedy, výstavy, verejné pozorovania.

Jednou z najstarších MO SZAA, ktorá, žiaľ v v tomto období oficiálne neexistuje, je aj MO v Modre. Vďaka kontaktom a schopnostiam členov jej výboru sa darí nadviazať spoluprácu s astronomickými subjektmi v NDR (kde bola amatérska astronómia vždy na vysokej úrovni). Takisto sa im podarilo zaobstarať viacero ďalekohľadov (s priemerom až 170 mm) i fotografickú techniku. Práve tu sa zrodil Astronomický kalendár 1980, ktorý vydala KH v Hlohovci a dnes ho poznáme ako Astronomickú ročenku vydávanú v SÚH Hurbanovo.

V rokoch 1971/1972 prebieha v areáli základnej školy v Sobotišti výstavba školskej astronomickej pozorovateľne. Iniciátorom tohto dielka je riaditeľ školy Mgr. Ladislav Košinár, neskorší predseda ÚV SZAA. Aj v tejto obci vzniká neskôr MO, ktorá pokrýva región Záhoria i kopaničiarsky región.

História nášho zväzu počas prvých dvoch desaťročí je veľmi dobre zmapovaná v Kozmose, okrem už vyššie uvedených informácií sa dozvedáme, že prvá dohoda o spolupráci medzi SZAA a SAS pri SAV bola prerokovaná už v roku 1972. MO v Bratislave spolu so Slovenskou vedecko-technickou spoločnosťou uskutočnila v roku 1973 v aule SVŠT (dnes STU) prednášku o UFO, ktorej sa zúčastnilo takmer 1300 ľudí (oficiálna kapacita 800!). Členovia zväzu sledujú a fotografujú kométu West (1976), pozorujú Slnko, Mesiac a ich zatmenia. Počas letných prázdnin sa organizujú zrazy a letné školy astronómie, lektorskú činnosť tu vykonávajú okrem členov SAS pri SAV i naši členovia. O prístrojovom vybavení astronómov amatérov informuje rubrika napíšte o svojom ďalekohľade.

Po Hurbanove sa novým sídlom zväzu stáva Bratislava, na poste predsedu ÚV SZAA sa po L. Valachovi vystriedajú ešte Milan Bélik a Ladislav Košinár. Záver roku 1989 a nasledujúce roky sú  obdobím sociálno-ekonomickej transformácie spoločnosti, ktorá sa výrazne podpíše aj na fungovaní SZAA. Čo nám tieto zmeny vzali a čo naopak priniesli sa dozvieme nabudúce.

Joomla templates by a4joomla