image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Z histórie SZA - Diel druhý: roky 1990 - 2020

V tomto pandemickom roku si náš zväz pripomína 50 rokov od svojho založenia. Slávnostné spoločenské podujatie spojené s týmto pre nás dôležitým míľnikom nám zhatila druhá vlna koronakrízy, no najdôležitejšie momenty s ním spojené vám prinášame sprostredkovane aspoň na našich stránkach. Pokračovanie v druhom diely z rokov 1990 až 2020.

 

Ako sme už naznačili v prvej časti rozprávania o histórii SZA, spoločenské zmeny po novembri 1989 sa dotkli aj fungovania nášho zväzu. Sídlom organizácie ešte ostala Bratislava, ale sekretariát sa presťahoval z bývalej Leningradskej ulice (dnes Laurinská) do redakcie časopisu Kozmos (Konventná ulica). Postupne končí éra riadenia (ale aj dotovania) SZAA Ministerstvom kultúry SR. Na V. Valnom zhromaždení v Žiline sa novým (už neplateným) tajomníkom stal redaktor Kozmosu Roman Piffl a do dôchodku odchádza Ján Mackovič. S odstupom čase treba povedať, že hoci Ján Mackovič bol skôr ministerským úradníkom ako astronómom-amatérom, vedel pre fungovanie zväzu zabezpečiť (relatívne) štedré príspevky a preto si toto pripomenutie iste zaslúži.

Predsednícku stoličku si aj v Žiline obhájil Ladislav Košinár a predovšetkým vďaka nemu sa zachovala kontinuita našej činnosti. Otvorenie hraníc prinieslo však i nové možnosti spolupráce, naša prvé cesta viedla do rakúskeho Eisenstadtu, kde sa dvojčlenná delegácia SZAA zúčastnila na Rakúskych dňoch astronómie (máj 1992). Objavili sme i skryté lokality Slovenska, ktoré majú istý kontakt s pozorovaním oblohy a tak napríklad na podnetnom seminári venovanom zákrytom hviezd Mesiacom a úkazom galileovských mesiacov Jupitera sme sa stretli na Prednej Hore, v prekrásnom prostredí Muránskej planiny.

VI. Valné zhromaždenie SZAA sa na jeseň roku 1994 zišlo v Rimavskej Sobote, ktorá sa stala novým, v poradí tretím sídlom nášho zväzu, do pomyselného predsedníckeho kresla si sadá Svetozár Štefeček (odchovanec L. Košinára). Okrem zmeny sídla môžeme toto obdobie charakterizovať aj ako etapu transformácie našej organizácie na občianske združenie. Nové stanovy akceptovali zmenené sociálno-ekonomické podmienky spoločnosti a vniesli do práce zväzu ďalšie demokratizačné prvky. Rozšírili sa možnosti medzinárodnej spolupráce, posilnilo sa postavenie miestnych organizácií. Vytvorili sa podmienky pre prijatie kolektívnych členov a vznikol priestor pre vznik odborných sekcií. Treba však priznať, že mnohé z týchto prvkov ostali zatiaľ len v rovine teoretickej a teda transformácia SZAA zďaleka nebola dokončená. Po ekonomickej stránke sme prežili vďaka príspevkom zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, programom podpory detí a mládeže, sponzorom i obetavosti a skromnosti funkcionárov a našej účtovníčky Agáty Kohulákovej. Aj keď v nových stanovách už nebola zakomponovaná naša väzba na MK SR, spolupráca s ním ešte stále fungovala, za čo treba poďakovať predovšetkým PhDr. Ľubici Drugovej. Veľkým problémom sa však stala nestabilita na tajomníckom poste a tak sa strácala operatívnosť riadenia organizácie, čo sa výraznejšie prejavilo najmä koncom 90-tych rokov.

Roky 1994 - 1995 však boli pre SZAA úspešnými; zorganizovali sme poznávací zájazd  do rakúskeho Eisenstadtu a maďarského Szombathely, stretli sme sa na seminári venovanom novinkám v astronómii na Pustom Poli (miestna časť Telgártu) pod Kráľovou hoľou, kúsok od prameňa rieky Hron. Naši členovia sa zapájali do odborných pozorovaní (meteorické roje, premenné hviezdy, zákryty hviezd Mesiacom, ...), lektorovali letné tábory pre mladých astronómov (LAT Trenčín, MARS Partizánske, LŠA Sobotište, ...). Pripojili sme sa k Medzinárodnému dňu hvezdární a planetárií (u nás známy ako Deň astronómie). K aktívnym MO SZAA tohto obdobia patria Humenné, Nitra, Partizánske, Sobotište, Spišská Nová Ves, Žiar nad Hronom a mnohé ďalšie.
Prelom tisícročí a prvé roky tretieho milénia boli, paradoxne, obdobím najmenej stabilným, tentokrát išlo o rýchle zmeny na predsedníckych postoch (S. Štefeček, R. Piffl, P. Dubovský, Z. Fischerová). Našťastie, viaceré MO fungovali bez väčších problémov a ich aktivity posúvali zväz dopredu. V odborných pozorovaniach sa ku klasickým programov pridávajú aj menej tradičné – dotyčnicové zákryty hviezd Mesiacom, zákryty hviezd planétkami, okrem optických pozorovaní sa začalo so sledovaním objektov i v rádiovom obore spektra. Veľká pozornosť bola venovaná celoeurópskemu projektu prechodu Venuše popred slnečný disk, na oficiálnej stránke VT 2004 sa ocitlo niekoľko desiatok fotografií našich členov (6% všetkých uverejnených!). Organizovali sa expedície za zatmeniami Slnka (1999 – Maďarsko, 2006 – Turecko, 2008 – Altaj) i za Leonidami (1998 – Mongolsko, 1999 – Španielsko). Začala sa éra digitálnej fotografie, nastupujú kompakty i zrkadlovky, obrazy vesmírnych udalostí sa zachytávajú na čipy CCD kamier. Objavil sa nový pojem – svetelné znečistenie; na riešení tohto problému má SZAA i v súčasnosti výrazný podiel. Člen MO v Rimavskej Sobote, stredoškolský študent Ľubomír Urbančok, aktívny pozorovateľ premenných hviezd získal 1. miesto v súťaži EU CONTEST FOR YOUNG SCIENTIST Slovak national Finals 2007 a na medzinárodnom kole vo Valencii vyhral študijný pobyt na ESO v Chile. Rozvíjala sa i spolupráca s poľským združením Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA).

Z pohľadu našej prezentácie voči verejnosti bolo dôležitou udalosťou zaregistrovanie domény (www.szaa.sk) a vytvorenie oficiálneho webu. Komunikácia medzi členmi Rady SZAA sa začala realizovať i mailovou formou. Významným zdrojom príjmov zväzu a neskôr i niektorých miestnych organizácií sa stala asignácia 2% zo zaplatenej dane fyzických, ale aj právnických osôb.
Rok 2009 vyhlásila Medzinárodná astronomická únia (IAU) spolu s UNESCO za Medzinárodný rok astronómie (IYA), a to pri príležitosti 400. výročia prvých pozorovaní ďalekohľadom, ktoré uskutočnil Galileo Galilei. V slovenskom koordinačnom výbore IYA sú zastúpení naši členovia a aj vďaka ich pôsobeniu sa SZAA stáva rešpektovanou organizáciou. Na seminári v Sobotišti sme spolu s českými kolegami riešili problematiku svetelného znečistenia, tu začala svoje putovanie posterová výstava venovanú tomuto fenoménu, ktorú doplnil i 3D model demonštrujúci správne a nesprávne osvetlenie verejných priestranstiev. Členovia zväzu sa zúčastňujú Astrofilmu, Dňa Zeme, Medzinárodného kozmického týždňa, Európskych solárnych dní, podieľajú sa na príprave súťaží (Čo vieš o hviezdach, Astronomická olympiáda, Vesmír očami detí).
V roku 2010 bol i vďaka SZAA a osobnej iniciatíve Pavla Rapavého otvorený prvý park tmavej oblohy na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou – Poloniny. Zväz si svoje 40. narodeniny pripomenul podnetným seminárom v Rimavskej Sobote. O rok neskôr sa v spolupráci so SAS pri SAV konštituovala Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SZAA a spolu s ďalšími astronomickými subjektmi v SR a ČR bola vyhlásená medzinárodná súťaž Svieťme si na cestu ... nie na hviezdy.

X. Valné zhromaždenie nášho zväzu je spojené s úpravou názvu – vypúšťame jedno „A“ a stávame sa tak Slovenským zväzom astronómov. Mnohé spolupracujúce inštitúcie chápali prívlastok „amatérov“ skôr pejoratívne, ale my sme vždy vedeli že astronóm amatér = milovník astronómie. Takže od mája 2013 sme SZA. Na najvyšší post sme si zvolili Tomáša Dobrovodského z MO SZA v Žiari nad Hronom.

Z aktivít po tomto VZ SZA sa určite musíme zmieniť o exkurzii po astronomických pracoviskách v ČR (2014), pripojili sme sa i k Medzinárodnému roku svetla (IYL, 2015). Podieľali sme sa aj na príprave talentovaných stredoškolákov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA), kde nás v novembri 2018 Janka Švrčková (MO Sobotište) potešila ziskom zlatej medaily. Veľkú popularitu si získalo podujatie SAO (Slovenská amatérska obloha), ktoré sa od roku 2016 koná v blízkosti obce Látky v náručí krásnej podpolianskej prírody.

Aj keď edičná činnosť nie je našim primárnym zameraním, aj tu má SZA zásluhy na vydaní viacerých publikácií. Okrem propagačných letákov a plagátov nemôžeme nespomenúť Príručku pre vedenie astronomického krúžku, z novších sú to reprezentatívne Perly české a slovenské astrofotografie.

Nateraz posledné - XI. VZ SZA (2017) potvrdilo vo funkcii predsedu Tomáša Dobrovodského, ktorý spolu s tajomníkom Romanom Švihoríkom z Nitry tvoria zohratý tandem a tak zväz pokračuje v tradičných podujatiach a aktivitách. Tlačové správy vydávané SZA sa objavujú vo verejnoprávnych i komerčných médiách, prehlbuje sa spolupráca so Slovenskou astronomickou spoločnosťou, ktorá vyvrcholila podpísaním Memoranda o spolupráci SZA a SAS pri SAV (13. 10. 2020). Na seminári Pocta Ladislavovi Košinárovi (Sobotište, marec 2019) sme si pripomenuli nedožité 90. výročie narodenia nášho bývalého predsedu a čestného člena zväzu. Nezabudli sme ani na prvé kroky človeka na Mesiaci a tak v lete 2019 rezonuje meno Nielsa Armstronga  na mnohých akciách, na ktorých SZA participuje. Výsledky nášho takmer 50-ročného pôsobenia na hviezdnej scéne sa stretli s uznaním i na veľmi úspešnej konferencii Astronomické Slovensko 2019 (Danišovce, september 2019).

Naše rozprávanie pri príležitosti 50-tych „narodenín“ SZA sa pomaly chýli ku koncu. Jarné a letné mesiace roku 2020 sa niesli v znamení príprav osláv tohto jubilea, žiaľ kvôli epidemiologickej situácii sme sa v septembri nemohli stretnúť na spoločnej akcii v Rimavskej Sobote. Dúfame, že si naše výročie pripomenieme budúci rok, pravdepodobne spolu s XII. VZ SZA.

Samozrejme, že v samom závere cítim potrebu vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí mali podiel na vzniku nášho združenia i na jeho udržaní pri živote v neľahkých obdobiach vývoja. Viaceré mená tu už zazneli, mnohí z nich už nie sú medzi nami. Tým, ktorí sa najviac zaslúžili o kvalitu značky SZA, bolo udelené čestné členstvo zväzu. Ostáva nám už len veriť, že ich dedičstvo zachováme a budeme zveľaďovať, aby retrospektívny článok o Slovenskom zväze astronómov vyšiel i pri jeho storočnici.

 

 

Pri príležitosti 50. výročia založenia zväzu sme na september plánovali organizáciu slávnostného stretnutia, na ktorom by sme si tento významný míľnik pripomenuli. Žiaľ, pandemická situácia nám ho uskutočniť nedovolila. A tak trvalou pripomienkou práce a aktivít uplynulého polstoročia v našej organizácii zostane aspoň pamätná tabuľa umiestnená pri vstupe do Hvezdárne v Rimavskej Sobote.

 

 

 

Z histórie SZA - Diel prvý: roky 1970 - 1990

Joomla templates by a4joomla