image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Práca v spoločných odborných sekciách a komisiách SZA a SAS pri SAV

V druhej polovici minulého roka sme vás informovali, že sa vedenie Slovenského zväzu astronómov a Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV dohodli na užšej spolupráci. Jej konkrétnu podobu sme spoločne premietli do memoranda, ktoré bolo podpísané 13. októbra 2020. Jedným z jeho hlavných bodov je do budúcna umožnenie práce členov oboch organizácii v spoločných odborných sekciách a komisiách. A teraz prichádza ten čas.

 

V uplynulých týždňoch Rada SZA prerokovala a schválila potrebné administratívne náležitosti Organizačného a rokovacieho poriadku SZA a v súčasnosti už nič nebráni tomu, aby sa členovia SZA mohli prihlásiť do jednej z tematicky rôznorodých odborných sekcií alebo komisií.

Sekcie a komisie v novej koncepcii sú dobrovoľné zoskupenia členov SZA a SAS pri SAV, ktorých spája spoločný záujem o danú problematiku. Vznikajú, pracujú a prípadne zanikajú na základe záujmu ich členov o spoločnú odbornú, vzdelávaciu alebo popularizačnú činnosť. Návrh na vznik sekcie alebo komisie je možné predložiť kedykoľvek, ak ho podporí najmenej 5 členov SZA alebo SAS pri SAV. Každá sekcia alebo komisia bude mať svoje vedenie, ktoré si zvolia členovia príslušnej sekcie alebo komisie a schvália ich vedenia spoločností. Hlavnou náplňou činnosti sekcie alebo komisie je: zúčastňovať sa na riešení vedecko-výskumných a odborných úloh vo svojej oblasti činnosti, organizovať systematické i jednorazové pozorovania a expedície, usporadúvať semináre, školenia, praktiká, prednášky, ako aj iné vzdelávacie alebo popularizačné aktivity, vydávať informačné a popularizačné materiály a spolupracovať so sekciami iných spoločností a inými organizáciami.

V návrhu sekcií a komisií sa po vzájomnej dohode opierame predovšetkým o tie už existujúce v SAS pri SAV. V tejto fáze kreovania zámeru vás ako členov SZA chceme poprosiť o spoluprácu. Do 15. mája 2021 môžete využiť online formulár, v ktorom vyjadríte záujem o členstvo v niektorých z navrhovaných sekcií alebo komisií, prípadne o Vaše návrhy na vznik ďalších spoločných sekcií a komisií. Rovnako môžete navrhnúť aj členov vedenia týchto sekcií a komisií. Vítané sú aj Vaše ďalšie návrhy (napr. na zmenu názvu, zamerania) a poznámky k spoločným sekciám a komisiám.

Verím, že ako naši členovia využijete možnosť účasti v spoločných odborných sekciách a výsledky vašej práce prispejú k skvalitneniu výskumnej a popularizačnej práce v astronómii na Slovensku.

Ďakujem vám a zároveň aj našim partnerom zo SAS pri SAV za spoluprácu.

 T. Dobrovodsky
predseda SZA
Joomla templates by a4joomla