XII. valné zhromaždenie SZA

| aktuality

Po piatich náročných rokoch sa v dňoch 1. až 3. júla 2022 v Učebno-výcvikovom stredisku UPJŠ v malebnej obci Danišovce konalo valné zhromaždenie Slovenského zväzu astronómov.

Delegáti a členovia SZA prichádzali postupne už v piatok v poobedňajších hodinách a do oficiálneho začiatku v skupinkách vášnivo diskutovali o situácii v SZA, o jeho smerovaní a budúcnosti.

Po 17.00  zastupujúci predseda RNDr. Svetozár Štefeček a tajomník Ing. Roman Švihorík začali rokovanie privítaním delegátov, hostí a členov SZA. Keďže valné zhromaždenie SZA malo byť spojené aj s pripomenutím si predvlaňajšieho  50. výročia jeho vzniku, prišli aj vzácni hostia: za Astronomický ústav AV ČR a Českú astronomickú společnost to bol podpredseda a tlačový tajomník Pavel Suchan, za Slovenskú astronomickú spoločnosť pri SAV jej predseda doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., za Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove gen. riaditeľ Mgr. Marián Vidovenec a za Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika Mgr. Mária Gallová. Okrem vyššie uvedených, prispel k hviezdnej atmosfére aj jeden nevšedný vesmírny hosť, rozprávkový Krteček. Ten bol s Andrewom Feustelom na Medzinárodnej vesmírnej stanici a doviezol ho Pavel Suchan spoločne s perom z výbavy astronauta A. Feustela. A tak si delegáti nemohli nechať ujsť spoločné foto s ním.

Po ňom sa už  pokračovalo v oficiálnom programe XII. valného zhromaždenia SZA voľbou  pracovného predsedníctva i jednotlivých  komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej). Následne si prítomní zaspomínali vďaka pútavému príhovoru Mgr. Márie Gallovej (zakladajúca členka SZAA) a Mgr. Juraja Perža.  Pripomenuli si nielen históriu SZA, ale aj astronómie na Slovensku.  Veľkým aj  príjemným prekvapením bol i návrat Mgr. Márie Gallovej do radov členov SZA po viac ako 15 rokoch...

Spoločenský večer k 50. výročiu vzniku SZA sa začal o 19.00 slávnostným prípitkom vo sviatočnej a veľmi priateľskej atmosfére. Diskutovalo sa a aj spomínalo na celú históriu SZA (do roku 2013 Slovenský zväz astronómov amatérov – zmena názvu bola na X. VZ SZAA). Prítomní mali možnosť prezrieť si aj výstavu venovanú histórii našej organizácie, ktorú pripravil a zostavil František Sejut (MO Spišská Nová Ves) z archívnych fotografií a dokumentov.  Ožívali spomienky na nestorov astronómie na Slovensku. J. Peržo na svojej výstavke predstavil dnes už takmer legendárne materiály, ktoré vydala MO SZAA v Modre. Veď astronomický kalendár (dnes populárna Astronomická ročenka,  či viaceré mapy, vznikali práve na pôde SZAA. Bolo veru na čo spomínať a tak neviazaná diskusia  trvala až do skorých ranných hodín.

Nasledujúci deň, 2. júla 2022, sa konala hlavná časť programu, vrátane Správy o činnosti SZA za predchádzajúce volebné obdobie. Správa vyzdvihla pozitíva, no i kriticky poukázala na nedostatky v práci. Aj napriek nie práve najlepším skúsenostiam z ostatného obdobia, bolo konštatované, že sme sa stali rešpektovanou organizáciou, podieľali sme sa na mnohých významných projektoch, nielen na domácej, ale i medzinárodnej pôde. Boli jasne pomenované problémy SZA, najmä v oblasti komunikácie medzi R SZA a MO SZA, ale aj medzi R SZA a individuálnymi členmi SZA. V tomto duchu odznela aj správa Kontrolnej a revíznej komisie, ktorá tiež poukázala najmä na problémy v komunikácii ako aj zdanlivú nečinnosť MO SZA.  Tie napriek tomu, že vykonávajú mnohé aktivity,  zabúdajú o nich informovať. Ďalšou dôležitou správou bola správa o hospodárení SZA. Jediným pravidelným príjmom SZA sú členské príspevky a 2 % dane fyzických a právnických osôb, no aj tak sme v celkom solídnej kondícii.

Po krátkej a vecnej diskusii boli predstavení kandidáti do orgánov SZA i návrh na nových čestných členov SZA, nasledovali voľby nových funkcionárov SZA a čestných členov.

Za predsedu SZA na ďalšie funkčné obdobie bol zvolený Miloš Obert, za členov Rady Mgr. Juraj Peržo (1. podpredseda), Ing. Roman Švihorík (2. podpredseda) , Mgr. Roman Mikušinec (tajomník) a členovia RNDr. Svetozár Štefeček , Mgr. František Strýček a Mgr. Peter Mikloš.

Predsedníčkou Kontrolnej a revíznej komisie sa stala Mgr. Katarína Žilinská, členmi František Erben a Júlia Obertová a vedúcim sekretariátu je i naďalej veterán RNDr. Pavol Rapavý, a účtovníctvo bude robiť Andrea Mareková (Hvezdáreň v Rimavskej Sobote).

Novými čestnými členmi sa stali doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc., RNDr. Pavol Rapavý (MO Rimavská Sobota) a František Sejut (MO Spišská Nová Ves).

Úspešný priebeh hlavnej časti XII. valného zhromaždenia bol zakončený večerou po ktorej nasledovala veľmi zaujímavá prednáška o M. R. Štefánikovi, ktorej sa bravúrne zhostila Mgr. Mária Gallová pri posterovej výstave (9 roll-up panelov), ktorú pripravila PhDr. Ružena Kormošová, PhD. zo Spoločnosti MRŠ (konzultant PhDr. Pavol Kanis, grafika Ing. Jozef Šivec) a budúca členka SZA.  

Večerné rozhovory už v neformálnej atmosfére, sa pretiahli do neskorých hodín, hodnotilo sa, plánovalo, medzi všetkými bolo cítiť nadšenie. Ako bonbónik F. Sejut ukázal vzácny dokument o kométe z roku 1618.

Nasledujúci deň, 3. júla 2022, bolo XII. valné zhromaždenie SZA ukončené a delegáti, hostia a členovia SZA sa rozišli do svojich domovov. Všetci zúčastnení konštatovali, že priebeh XII. VZ sa konal v priateľskej až rodinnej atmosfére. K nej prispel aj najmladší hosť Maťko Pieron, ktorý na tom predchádzajúcom bol ešte na maminých rukách, no teraz si to už užíval „na vlastných“. Bol tak trochu aj symbolom generačného pokračovania a novej nádeje.  A snáď raz aj on  bude členom a možno aj delegátom 😊.

K úspešnému a príjemnému priebehu prispeli aj  zamestnanci UVZ UPJŠ pod vedením Ing. J. Skokana perfektnou starostlivosťou, za čo im  patrí naše vrelé poďakovanie.

 

Miloš Obert a Roman Mikušinec

Foto P. Rapavý

Spoločná fotografia dokumentuje dobrú a priateľskú atmosféruSpoločná fotografia dokumentuje dobrú a priateľskú atmosféru

P. Suchan nám venoval aj knihu A. Bečvář: Zrcadlo Kosmu (aj na tejto knihe sme sa podieľali)

P. Suchan nám venoval aj knihu A. Bečvář: Zrcadlo Kosmu (aj na tejto knihe sme sa podieľali)

Jedna z mnohých fotografií s ikonický krtečkom (zľava JUDr. Michal Recký, PhD. – budúci tajomník MO SNV, František Sejut – predseda MO SNV, Jozef Slivenský – redaktor TA3)

Z rokovania valného zhromaždenia

Z rokovania valného zhromaždenia

Ďakovný list pre SAS pri SAV

Ďakovný list pre SAS pri SAV

Dekrét čestného člena odovzdáva S. Štefeček P. Rapavému

Dekrét čestného člena odovzdáva S. Štefeček P. Rapavému

Prednáška M. Gallovej pri výstave o M. R. Štefánikovi

Prednáška M. Gallovej pri výstave o M. R. Štefánikovi

vzácny dokument o kométe z roku 1618

Vzácny dokument o kométe z roku 1618

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.