Miestne organizácie SZA

Miestne organizácie Slovenského zväzu astronómov sú základnými organizačnými jednotkami SZA. Niektoré z nich majú vlastnú právnu subjektivitu a podliehajú priamo Rade SZA. Miestna organizácia môže vzniknúť všade tam, kde má záujem o členstvo minimálne päť členov. Založenie miestnej organizácie schvaľuje Rada Zväzu.

Miestna organizácia SZA plní svoje poslanie a úlohy v zmysle stanov SZA, pokynov a uznesení orgánov SZA. Najvyšším orgánom miestnej organizácie je výročná členská schôdza, ktorú zvoláva výbor miestnej organizácie. Výbor musí byť minimálne trojčlenný a tvorí ho predseda, tajomník a hospodár. Funkčné obdobie výboru miestnej organizácie je jeden rok. Výbor zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze, orgánov SZA a riadi činnosť miestnej organizácie. Za činnosť MO SZA zodpovedá jej predseda, ktorý rokuje a podpisuje v jej mene. Členská schôdza prijíma členov miestnej organizácie. Organizáciu a právomoc miestnej organizácie určuje Rada Zväzu v Organizačnom a rokovacom poriadku. Miestna organizácia zaniká ak za jej zachovanie hlasuje menej ako 6 členov. Ak MO SZA porušuje stanovy SZA môže byť uznesením Rady SZA zrušená. Po zániku miestnej organizácie rozhoduje o jej majetku Rada Zväzu.

V súčasnosti na Slovensku pôsobí spolu 14 miestnych organizácií SZA a to:

MO SZA Banská Bystrica, predseda: Ing. Jaroslav Gerboš

MO SZA Banská Štiavnica, predseda: RNDr. Milan Húska

MO SZA Bratislava, predseda: Ing. Ľuboslav Dobrovoda

MO SZA Detva, predseda: Mgr. František Strýček

MO SZA Humenné, predseda: Mgr. Peter Mikloš

MO SZA Hurbanovo, predsedníčka: Drahoslava Výbochová

MO SZA Kysucké Nové Mesto, predseda: Zlatica Kalužná

MO SZA Nitra, predseda: RNDr. Juraj Miššík

MO SZA Rimavská Sobota, predsedníčka: Katarína Kerekešová

MO SZA Roztoky, predseda: Mgr. Ján Sadiv

MO SZA Snina, predsedníčka: RNDr. Iveta Lazorová

MO SZA Sobotište, predseda: RNDr. Svetozár Štefeček

MO SZA Spišská Nová Ves, predseda: František Sejut

MO SZA Žiar nad Hronom, predseda: Pavel Orolín

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.