Stanovy Slovenského zväzu astronómov

 

Stanovy Slovenského zväzu astronómov 

Schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky č. spisu VVS/1-909/90-192-3 dňa 20. 6. 2013 


§ 1 Základné ustanovenia

1. Slovenský zväz astronómov (ďalej len Zväz) je občianskym združením založeným v roku 1970, ktoré združuje záujemcov o astronómiu a príbuzné odbory.

2. Oficiálna skratka názvu v slovenskom jazyku je SZA. Oficiálny názov v anglickom jazyku je Slovak Union of Astronomers. 

3. Sídlom ústredného orgánu – Rady Zväzu – je Hvezdáreň, Tomašovská 63, 979 01 Rimavská Sobota. 

4. Zväz je samostatnou právnickou osobou. 

5. Zväz pôsobí na území Slovenskej republiky. 

6. Zväz môže byť členom medzinárodných organizácií.

§ 2 Poslanie a úlohy Zväzu

1. Zväz plní svoje poslanie a úlohy najmä:

a/ organizovaním a vykonávaním astronomických pozorovaní, 
b/ popularizáciou a rozvojom astronómie na Slovensku,
c/ šírením vedeckých poznatkov z astronómie a príbuzných odborov, 
d/ prispievaním k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov,
e/ zachovávaním kultúrnych hodnôt a ochranou životného prostredia so zvláštnym 
zameraním na svetelné znečistenie,
f/ starostlivosťou o talentovanú mládež,
g/ spoluprácou s organizáciami rovnakého a príbuzného zamerania, 
h/ publikačnou, propagačnou a podnikateľskou činnosťou. 

 

§ 3 Členstvo

1. Členstvo je individuálne a kolektívne. 
2. Členstvo môže byť riadne a čestné. 
3. Riadnym členom Zväzu sa môže stať každý, kto súhlasí s poslaním a úlohami Zväzu, písomne sa prihlási, má minimálny vek 15 rokov, zaplatí zápisné a členské. 
4. Čestným členom môže byť občan, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj astronómie na Slovensku. Čestných členov volí Valné zhromaždenie. 
6. Riadnych, kolektívnych a zahraničných členov prijíma miestna organizácia a schvaľuje Rada Zväzu. 
7. Zánik členstva:

a/ členstvo v Zväze zaniká úmrtím člena, vystúpením, vylúčením alebo zrušením členstva.
b/ člen môže byť vylúčený, ak svojou činnosťou vážne poškodzuje záujmy Zväzu. 
c/ o vylúčení člena rozhoduje výbor miestnej organizácie, v prípade individuálnych členov a v mimoriadnych prípadoch Rada Zväzu.
d/ zrušenie čestného členstva schvaľuje valné zhromaždenie. 

§ 4 Práva a povinnosti členov Zväzu

1. Člen Zväzu má právo:

a/ voliť a byť volený do všetkých orgánov Zväzu po dovŕšení 18 roku veku. 
b/ byť informovaný o činnosti Zväzu a výsledkoch rokovania jeho orgánov. 
c/ byť informovaný o podujatiach Zväzu a zúčastňovať sa ich.
d/ podávať návrhy, žiadosti a sťažnosti orgánom Zväzu.
e/ používať prostriedky alebo zariadenia, ktoré má Zväz k dispozícii pre svoju činnosť. 
f/ využívať výsledky plnenia poslania a úloh Zväzu.

2. Člen Zväzu má povinnosť:

a/ dodržiavať stanovy Zväzu, Organizačný a rokovací poriadok Zväzu a uznesenia orgánov Zväzu.
b/ platiť členské príspevky.
c/ zastávať záujmy Zväzu a aktívne sa podieľať na jeho činnosti. 

3. Čestný člen má všetky práva a povinnosti ako riadny člen, okrem povinnosti platiť členský príspevok. 


§ 5 Orgány Zväzu

1. Orgánmi Zväzu sú:

a/ Valné zhromaždenie. 
b/ Rada.
c/ Kontrolná a revízna komisia. 
d/ Miestna organizácia. 

2. Miestne organizácie, individuálni a kolektívni členovia podliehajú Rade Zväzu. 
3. Rozhodnutie o založení miestnej organizácie je vecou záujemcov o členstvo vo Zväze. 


§ 6 Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) je najvyšším orgánom Zväzu. Zúčastňujú sa ho delegáti zvolení miestnymi organizáciami, individuálni členovia a zástupcovia kolektívnych členov podľa kľúča schváleného Radou Zväzu. 

2. Do právomoci VZ Zväzu patrí:

a/ prerokúvať a schvaľovať správy Rady Zväzu a Kontrolnej a revíznej komisie Zväzu. 
b/ rozhodovať o predložených návrhoch a určovať hlavné smery činnosti Zväzu.
c/ voliť, členov a náhradníkov Rady a Kontrolnej a revíznej komisie Zväzu. Počet členov Rady určí VZ.
d/ schvaľovať Stanovy Zväzu.
e/ rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Rady Zväzu.
f/ rozhodovať o zrušení Zväzu, ak o jeho existenciu prejavia záujem menej ako tri miestne organizácie alebo menej ako 15 individuálnych a kolektívnych členov.
g/ voliť čestných členov. 

3. VZ sa koná raz za štyri roky. 
4. Zvolanie VZ vyhlási Rada Zväzu najmenej 60 dní pred jeho konaním. 
5. Mimoriadne VZ sa zvolá, ak o to požiada aspoň tretina riadnych členov Zväzu. 
6. VZ je schopné uznášať sa za účasti nadpolovičnej väčšiny delegátov. Ak sa v určenom čase nezíde potrebný počet delegátov, začne sa VZ o hodinu neskôr a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. 
7. VZ riadi predseda, v jeho neprítomnosti poverený člen Rady. 
8. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. 
9. Za zrušenie Zväzu musia hlasovať minimálne dve tretiny zvolených delegátov. 


§ 7 Rada Zväzu

1. Rada Zväzu je ústredným orgánom Zväzu. 
2. Riadi a organizuje činnosť Zväzu v období medzi VZ, za svoju prácu zodpovedá VZ, predkladá mu správy o činnosti a riadi sa jeho uzneseniami. 
3. Rada Zväzu:

a/ je volená VZ tajným hlasovaním delegátov.
b/ je schopná uznášať sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov a nadpolovičnou väčšinou hlasov.
c/ Radu Zväzu riadi a za jej činnosť zodpovedá predseda, ktorý je volený VZ. 
d/ má predsedu, podpredsedu, tajomníka a členov Rady.
e/ rozhoduje o zrušení a majetkovom vysporiadaní miestnych organizácií.
f/ prijíma individuálnych a kolektívnych členov Zväzu.
g/ rozhoduje o odvolaniach proti uzneseniam miestnej organizácie. 
h/ vytvára odborné sekcie a tímy pre riešenie úloh Zväzu.
i/ stará sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov. 
j/ rozhoduje o výške členského príspevku a zápisného.
k/ predkladá VZ návrhy na udelenie čestného členstva.


§ 8 Kontrolná a revízna komisia

1. Najvyšším kontrolným orgánom je Kontrolná a revízna komisia Zväzu. 
2. Kontrolná a revízna komisia Zväzu má troch členov a jedného náhradníka. Jej členovia nesmú byť členmi Rady. 
3. Predseda Kontrolnej a revíznej komisie Zväzu má právo zúčastňovať sa zasadnutiach Rady Zväzu a na zasadnutiach ostatných zväzových orgánov s hlasom poradným. 


§ 9 Miestna organizácia

1. Základnou organizačnou zložkou Zväzu je miestna organizácia Zväzu. Zakladá sa v miestach, kde je najmenej 6 záujemcov o členstvo. 
2. Založenie miestnej organizácie schvaľuje Rada Zväzu. 
3. Miestna organizácia má právnu subjektivitu. 
4. Miestna organizácia zaniká:

a/ ak za jej zachovanie hlasuje menej ako 6 členov.
b/ uznesením Rady Zväzu v prípade porušovania stanov. 

5. Po zániku miestnej organizácie rozhoduje o jej majetku Rada Zväzu. 
6. Miestna organizácia Zväzu plní svoje poslanie a úlohy v zmysle stanov Zväzu, pokynov a uznesení orgánov Zväzu. 
7. Najvyšším orgánom miestnej organizácie je výročná členská schôdza, ktorú zvoláva výbor miestnej organizácie. 
8. Výbor musí byť minimálne trojčlenný (predseda, tajomník, hospodár). 
9. Funkčné obdobie výboru miestnej organizácie je jeden rok. 
10. Výbor miestnej organizácie zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze, orgánov Zväzu a riadi činnosť miestnej organizácie. 
11. Za činnosť miestnej organizácie zodpovedá predseda, koná a podpisuje v jej mene. 
12. Členská schôdza prijíma členov miestnej organizácie. 
13. Organizáciu a právomoc miestnej organizácie určuje Rada Zväzu v Organizačnom a rokovacom poriadku. 


§ 10 Sekretariát

1. Sekretariát je výkonný útvar Rady Zväzu. 
2. Vedie ho vedúci sekretariátu, ktorý za jeho činnosť zodpovedá Rade Zväzu. 
3. Vedúci sekretariátu nemusí byť členom Rady Zväzu, má právo zúčastňovať sa rokovaní Rady Zväzu. 
4. Hospodári s finančnými prostriedkami Zväzu. 


§ 11 Zastupovanie Zväzu

1. V mene Zväzu konajú: predseda alebo vedúci sekretariátu tak, že k názvu Zväzu pripoja svoje meno, funkciu a podpis. 
2. Predseda alebo vedúci sekretariátu na návrh Rady Zväzu môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali Zväz a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za Zväz s dodatkom v "zastúpení". 


§ 12 Hospodárenie

1. Finančné prostriedky pre činnosť Zväzu tvoria:

a/ pravidelné a dobrovoľné príspevky členov Zväzu. 
b/ iné príspevky a dary.
c/ výnosy z podnikateľskej činnosti. 
d/ prostriedky získané z grantov. 
e/ prostriedky získané z podielu zaplatenej dane v súlade s platnou legislatívou o dani z príjmov. 

2. Zväz a jeho zložky hospodária s finančnými prostriedkami v súlade s platnými zákonmi a finančnými predpismi. 
3. Za hospodárenie Zväzu zodpovedá predseda alebo vedúci sekretariátu. Rada správou poverí hospodára. 
4. Členské príspevky a zápisné:

a/ Riadny člen platí pri vstupe do Zväzu zápisné a ročne pravidelný členský príspevok.
b/ Individuálny člen a kolektívny člen podliehajúci priamo Rade Zväzu odvádza zápisné a ročne členský príspevok v plnej výške Rade Zväzu
c/ Miestne organizácie odvádzajú Rade Zväzu zápisné a 50 % pravidelného členského príspevku. 


§ 13 Zánik Zväzu

1. Zväz zanikne:

a/ uznesením VZ
b/ právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení. 

2. Po rozhodnutí o zániku Zväzu o jeho majetku prednostne rozhodne VZ, prípadne Rada Zväzu. 


§ 14 Záverečné ustanovenie

1. Rušia sa stanovy Zväzu, schválené Valným zhromaždením v roku 2008. 
2. Ďalšie podmienky činnosti Zväzu upravuje Organizačný a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Rada Zväzu. 
3. Tieto stanovy boli schválené X. Valným zhromaždením SZA dňa 18.5.2013 v Rimavskej Sobote. 
4. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.


stanovy na stiahnutie vo formáte pdf

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.