O nás

Slovenský zväz astronómov amatérov vznikol v roku 1970 z iniciatívy L. Valacha, riaditeľa Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Od jeho vzniku funguje nepretržite až do dnes. Členská základňa sa pohybovala od niekoľko tisíc až po súčasných vyše 200 členov.

Prvým sídlom SZAA bolo Hurbanovo, neskôr Bratislava.  Za „zlatej éry“ bol platený tajomník i metodici, Zväz bol podporovaný Ministerstvom kultúry.  Menila sa doba, menili sa ľudia, menilo sa miesto až nakoniec SZAA ostal „na ulici“. Od roku 1994 má  svoje sídlo vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote.

V roku 2013 zmenila organizácia uznesením valného zhromaždenia svoj názov na Slovenský zväz astronómov. SZA je právnou formou občianskym združením so sídlom v Rimavskej Sobote, pričom pôsobí na území Slovenskej republiky. Združuje záujemcov o astronómiu a príbuzné odbory, spolupracuje s hvezdárňami na Slovensku a v Čechách, spolupracuje so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV ako aj s medzinárodnými observatóriami a organizáciami.

SZA organizuje a vykonáva odborné astronomické pozorovania, zaoberá sa popularizáciou a rozvojom astronómie na Slovensku, pričom šíri vedecké poznatky z astronómie a príbuzných odborov. Svojou činnosťou prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, pričom sa venuje aj starostlivosti o talentovanú mládež. Okrem iného svojou činnosťou prispieva k zachovaniu kultúrnych hodnôt a ochrany životného prostredia so zvláštnym zameraním na svetelné znečistenie. SZA sa zaoberá aj publikačnou a  propagačnou činnosťou.

Členstvo v SZA je dobrovoľné a členom sa môže stať každý záujemca, ktorý dovŕšil vek minimálne 15 rokov. Hlavným orgánom SZA je valné zhromaždenie. Riadiacim orgánom je Rada SZA, kontrolným orgánom je Kontrolná a revízna komisia, pričom jej členovia nesmú byť členmi Rady. Výkonným útvarom SZA je sekretariát SZA, ktorý sídli v Rimavskej Sobote.  Základnými zložkami SZA sú miestne organizácie, ktorých je v súčasnosti 15. Miestne organizácie, individuálni a kolektívni členovia podliehajú Rade SZA.

SZA získava finančné prostriedky pre svoju činnosť z pravidelných a dobrovoľných príspevkov svojich členov, z darov a iných príspevkov, 2% dane, prostriedkov získaných z grantov a z podnikateľskej činnosti.


Názov organizácie: Slovenský zväz astronómov
Skratka: SZA
Adresa: Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 00470503
DIČ: 2020848093
Názov účtu: Slovenský zväz astronómov
Banka: Československá obchodná banka, a.s., pobočka Rimavská Sobota
Číslo účtu: IBAN: SK03 7500 0000 0040 3030 9058

Odkazy a dokumenty na stiahnutie:

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.