Rada SZA

Ústredným orgánom Slovenského zväzu astronómov je Rada SZA. Rada SZA je volená raz za štyri roky delegátmi valného zhromaždenia SZA a to formou tajných volieb. Je ústredným orgánom SZA, organizuje a riadi činnosť celého zväzu v období medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami. Za svoju prácu zodpovedá valnému zhromaždeniu, ktorému predkladá správy o činnosti a vo svojej činnosti sa riadi jeho uzneseniami. Rada je zložená z predsedu, podpredsedu, tajomníka, vedúceho sekretariátu a členov Rady. Uznášania je Rada schopná len za účasti nadpolovičnej väčšiny členov a to nadpolovičnou väčšinou hlasov. Za činnosť Rady zodpovedá predseda, ktorý ju aj riadi.

 Medzi základné povinnosti Rady patrí:

  • rozhoduje o zrušení a majetkovom vysporiadaní miestnych organizácií
  • prijíma individuálnych, kolektívnych členov a zahraničných členov Zväzu
  • schvaľuje založenie miestnej organizácie
  • rozhoduje o odvolaniach proti uzneseniam miestnej organizácie
  • vytvára odborné sekcie a tímy pre riešenie úloh Zväzu
  • stará sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov
  • rozhoduje o výške členského príspevku a zápisného
  • predkladá Valnému zhromaždeniu návrhy na udelenie čestného členstva

Valným zhromaždením (XII. valné zhromaždenie), ktoré sa konalo v Danišovciach v dňoch 1.- 3. 7. 2022 bola zvolená Rada SZA na nasledujúce obdobie. V súčasnosti pracuje v tomto zložení:

Predseda: Miloš Obert, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podpredseda 1.: Mgr. Juraj Peržo, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podpredseda 2.: Ing. Roman Švihorík, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tajomník: Mgr. Roman Mikušinec, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Člen Rady: RNDr. Svetozár Štefeček, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Člen Rady: Mgr. František Strýček, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Člen Rady: Mgr. Peter Mikloš, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúci sekretariátu: RNDr. Pavol Rapavý, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V zmysle Stanov § 11, v mene organizácie konajú predseda alebo vedúci sekretariátu.

Radu SZA môžete kontaktovať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne na poštovej adrese:
Slovenský zväz astronómov
Hvezdáreň
Tomášovská 63
979 01 Rimavská Sobota

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.