Členstvo

Členstvo je individuálne a kolektívne, pričom môže byť riadne alebo čestné. Čestným členom môže byť občan, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj astronómie na Slovensku. Čestných členov volí Valné zhromaždenie SZA. Riadnych, kolektívnych a zahraničných členov prijíma miestna organizácia a schvaľuje ich Rada SZA.

Členstvo v SZA zaniká úmrtím člena, vystúpením, vylúčením alebo zrušením členstva. Člen môže byť vylúčený, ak svojou činnosťou vážne poškodzuje záujmy Zväzu. O vylúčení člena rozhoduje výbor miestnej organizácie, v prípade individuálnych členov  Rada SZA. Zrušenie čestného členstva schvaľuje Valné zhromaždenie SZA.

Člen Zväzu má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov SZA po dovŕšení 18 roku veku. Má právo byť informovaný o činnosti SZA, výsledkoch rokovania jeho orgánov, byť informovaný o podujatiach SZA a zúčastňovať sa ich. Má právo podávať návrhy, žiadosti a sťažnosti orgánom SZA. Môže používať prostriedky alebo zariadenia, ktoré má SZA k dispozícii pre svoju činnosť a zároveň môže využívať výsledky plnenia poslania a úloh SZA.

Člen Zväzu má povinnosť dodržiavať stanovy, Organizačný a rokovací poriadok a uznesenia orgánov SZA. Povinnosťou člena je platiť členské príspevky, zastávať záujmy Zväzu a aktívne sa podieľať na jeho činnosti.

Čestný člen má všetky práva a povinnosti ako riadny člen, okrem práva byť volený a povinnosti platiť členský príspevok.

Ak ste sa rozhodli vstúpiť do SZA, kontaktujte najbližšiu MO SZA, ktorá Vám poskytne prihlášku a zaregistruje Vás ako člena. Prihlášku si môžete stiahnuť, vyplniť, vytlačiť a následne ju vytlačenú a podpísanú odovzdať  MO SZA do ktorej chcete vstúpiť. V prípade, že sa chcete stať individuálnym členom SZA je potrebné prihlášku poslať priamo na ústredie SZA v Rimavskej Sobote (SZA, Tomašovská 63, 979 01  Rimavská Sobota).

Výška zápisného do SZA je: 4,00 €
Výška členských príspevkov na rok je: 6,00 €
Výška členských príspevkov pre dôchodcov a študentov je: 3,50 €

Názov účtu: Slovenský Zväz Astronómov
Adresa: Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

Banka: Československá obchodná banka, a.s., pobočka Rimavská Sobota
Číslo účtu: IBAN: SK03 7500 0000 0040 3030 9058
IČO: 00470503
DIČ: 2020848093

Člen SZA má po predložení platného členského preukazu tieto výhody:

BEZPLATNÝ VSTUP DO HVEZDÁRNÍ NA SLOVENSKU NA VŠETKY ORGANIZOVANÉ AKCIE

Ďalšie výhody hvezdární a pri nákupe techniky

Humenné: členovia SZA majú u nás bezplatný vstup na podujatia (prednášky, pozorovania, programy v planetáriu, prehliadky observatória) organizované Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom, vrát. podujatí na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Kysucké Nové Mesto: možnosť bezplatného využívania pozorovacej techniky a knižničného fondu pre členov MO SZA, možnosť využitia prednáškovej miestnosti a klubovne

Rimavská Sobota: 50 % zľava na ubytovanie, možnosť bezplatného využívania pozorovacej techniky a knižničného fondu, zľavy pri predaji astronomického materiálu, možnosť využitia prednáškovej miestnosti a Astroparku pri organizovaní kolektívnych podujatí (zľava do 50 %)

Sobotište: zľava pri predaji astronomického materiálu  do 20%

AGO Modra: voľný vstup na Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK v Modre pri organizovaných akciách AGO, v rámci návštevných hodín a individuálne po predchádzajúcom dohovore

AsÚ SAV vo Vysokých Tatrách: voľný vstup na AsÚ SAV v Starej Lesnej a observatóriá na Skalnatom Plese a Lomníckom štíte pri organizovaných akciách AsÚ, individuálne len po predchádzajúcom dohovore

Predajňa astronomickej techniky TROMF: zľava 5 - 15% pri nákupe astronomickej techniky v predajni na Partizánskej ceste 80 v Banskej Bystrici

Predajňa astronomickej techniky ASTRONYX: zľava 7 % pri nákupe astronomickej techniky cez internet alebo priamo v predajni v Hlohovci

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.