Za Ladislavom Černým

| aktuality

Dňa 3. októbra 2023 zastihla astronomickú obec smutná správa, že nás navždy opustil Ladislav Černý, dlhoročný pracovník hvezdárne v Hurbanove, člen Slovenského zväzu astronómov a Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Svoj život zasvätil popularizácii astronómie a neformálnemu vzdelávaniu v oblasti prírodných vied.

Vzdávame poslednú úctu Ladislavovi Černému, o ktorom môžeme s kľudným svedomím povedať, že patril k tým  osobnostiam  slovenskej astronomickej obce, ktorá formovala jej smerovanie hlavne v oblasti popularizácie. Celý svoj profesijný život zasvätil tejto možno preňho ani nie práci, ale poslaniu, ako zamestnanec Slovenskej ústrednej hvezdárne.

Narodil sa v Leviciach, avšak celý aktívny život prežil v Hurbanove.  Jeho pracovný život sa prvýkrát prepojil s hvezdárňou v Hurbanove v roku 1964, keď v nej začal pôsobiť ako lektor a pozorovateľ. V rokoch 1965 – 1969 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave učiteľstvo v odbore slovenčina – francúzština. Aj keď toto štúdium predčasne a nedobrovoľne opustil, v ďalšom pôsobení dokázal všetko čo sa naučil a tiež mimoriadny talent na jazyky, plne zužitkovať. Od roku 1969 opätovne pôsobil ako lektor a pozorovateľ V Slovenskej ústrednej hvezdárni. Svoje vzdelanie si rozšíril ako poslucháč Pomaturitného štúdia astronómie, ktoré úspešne ukončil v roku 1975. Tieto roky boli spojené s obrovským rozmachom popularizačných aktivít v oblasti astronómie, ktorých neodmysliteľnou súčasťou sa Ladislav Černý stal. Bol pri zrode prvých astronomických praktík, pobytových táborov, odborných seminárov, súťaží a festivalov.

Rok 1983 znamenal obrovskú zmenu v spôsobe realizácie neformálneho vzdelávania v hurbanovskej hvezdárni. Do činnosti bolo uvedené planetárium, ktorého súčasťou sa Ladislav Černý stal ako autor prvých scenárov programov. Tu v plnej sile zužitkoval neuveriteľný rozsah vedomostí nielen z astronómie, fyziky a matematiky ale aj z oblasti mytológie a dejín astronómie. Dá sa povedať, že do dnešných dní využívame spôsob a metodiku programov v planetáriách tak, ako ich pripravil. Bol tiež známy svojimi encyklopedickými vedomosťami, ktoré rád prezentoval a bol vždy nápomocný svojim kolegom pri zostavovaní obsahovej náplne podujatí.

Veľmi rád mal prácu s mládežou a legendárnymi sa stali detské pobytové astronomické tábory pod jeho vedením. Jeho rukami prešiel rad dnes významných osobností, nielen v oblasti astronómie. Svojím odborným prístupom a nevtieravým humorom dokázal motivovať mládež tak, aby bola schopná maximálne využiť svoj potenciál na dosiahnutie svojich cieľov.

V Slovenskej ústrednej hvezdárni pôsobil až do roku 2015. Hvezdárni ostal verný do konca svojho života. Svojich bývalých kolegov pravidelne navštevoval a každá jeho návšteva prinášala osvieženie, dobrú náladu a tiež množstvo lektorských rád.

Laco, za dlhoročnú prácu ti patrí veľké poďakovanie. V Tvojej osobe slovenská astronomická obec nenávratne stratila jedného z nestorov lektorskej a popularizačnej činnosti v planetáriách.

Česť Tvojej pamiatke a odpočívaj v pokoji.

Posledná rozlúčka bola 11. 10. 2023 o 14. h v Dome smútku v Hurbanove.

Nekrológ bude uverejnený v časopise Kozmos 6-2023.

 

Marián Vidovenec
generálny riaditeľ SÚH

 

Ladislav Černý (24. 3. 1946 – 3. 10. 2023)

 

Jeden z prvých článkov v Kozmose (Kozmos 1-1976)

 

Kozmos 6-1996

 

Z poslednej rozlúčky

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.