19. zjazd SAS pri SAV

| aktuality

19. riadny zjazd Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied AV (SAS pri SAV - Spoločnosť) sa konal v dňoch 29. – 30. septembra 2023 v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach. Zjazd nadväzoval na úspešnú konferenciu Astronomické Slovensko 2023.

Predseda SAS pri SAV doc. Gális po privítaní zhodnotil činnosť Spoločnosti od ostatného zjazdu v roku 2019. Vyzdvihol spoluprácu so Slovenským zväzom astronómov (SZA), s ktorým bolo v roku 2021 podpísané memorandum o spolupráci, podobne ako s Českou astronomickou společností (2021) a od tohto roku je SAS pri SAV aj pridruženým členom  European Astronomical Society.

V slávnostnej atmosfére boli prečítané pozdravy delegátom od čestných členov Spoločnosti (P. Orolín, dr. V. Rušin, dr. J. Zverko, dr. D. Rapavá) a udelená aj Csereho cena, najvyššie ocenenie SAS pri SAV, ktorej Laureátom sa stal dr. D. Očenáš.

Po voľbách komisií (mandátová, volebná, návrhová), zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli prednesené správy o činnosti, hospodárení a správa revíznej komisie. Všetky správy boli jednomyseľne schválené a odstupujúcim orgánom udelené absolutórium.

Rozsiahla diskusia bola o činnosti, problémoch i perspektívach SAS pri SAV, ako aj návrhu nových Stanov, kde medzi najdôležitejšími zmenami bolo umožnenie inštucionálneho členstva a stanovenie funkčného obdobia jej funkcionárov.

Na zjazde sa delegátom prihovoril predseda SZA M. Obert a vo večerných hodinách, žiaľ len prostredníctvom internetu, predseda České astronomické společnosti prof. P. Heinzel, ktorý mal aj skvelú prednášku „Výrony koronální hmoty na Slunci a na eruptivních hvězdách“.

Nafukovací osvetlený model zemegule, ktorý prezentovali zamestnanci Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom sa stal sa stal vo večerných hodinách atrakciou obce i blízkeho okolia.

Do nových orgánov Spoločnosti boli zvolení členovia predsedníctva Hlavného výboru SAS pri SAV: predseda doc. R. Gális, podpredseda Mgr. M. Vidovenec, ved. tajomník Mgr. Hambálek, hospodár Mgr. E. Kundra a za členov Hlavného výboru RNDr. Stanislav Kaniansky, Mgr. Eduard Koči, RNDr. Pavol Rapavý, Ing. Róbert Barsa, RNDr. Ján Mäsiar, RNDr. Svetozár Štefeček, Mgr. Tomáš Dobrovodský. Do revíznej komisie boli zvolené Mgr. Mária Gallová (predsedníčka), Mgr. Mária Záborská a Mgr. Katarína Žilinská

Za čestných členov SAS pri SAV boli zvolení, a predseda Spoločnosti doc. Gális im odovzdal osvedčenie o zvolení: RNDr. Katarína Maštenová, Michal Maturkanič, Mgr. Vladimír Karlovský, RNDr. Zdeněk Komárek, RNDr. Pavol Rapavý, RNDr. Daniel Očenáš,  Mgr. Peter Zimnikoval.

V závere konferencie prijali delegáti uznesenie 19. riadneho zjazdu SAS pri SAV a doc. Gális zablahoželal zvoleným členom orgánov SAS pri SAV a zaželal im úspešnú a produktívnu činnosť v nasledujúcom období. Všetkým prítomným poďakoval za aktívnu účasť na zjazde, ako aj ich aktivity v prospech Spoločnosti. Konštatoval, že to bolo príjemné stretnutie s ľuďmi zdieľajúcimi rovnaké hodnoty. Následne rokovanie 19. riadneho zjazdu SAS pri SAV ukončil.

Podrobnejšie informácie sú v článku TU.

P. Rapavý

Práca komisí a príprava na voľby (foto R. Gális)

Csereho cenou bol poctený dr. Dano Očenáš (foto E. Kundra)

Pozdrav delegátom a predáška predsedu ČAS prof. P. Heizela (foto R. Gális)

Z výstavy Farebná hra vesmíru, ktorú pripravil dr. Mäsiar a dr. Kaniansky (foto Ľ. Hambálek)

Nafukovacia zemeguľa s ukážkami orientácie na oblohe (foto P. Čechvala)

 
 

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.