Konferencia o výskume premenných hviezd Kolos 2023

| aktuality

V  dňoch  26.10.  až  28.10.2023  organizovala  Vihorlatská  hvezdáreň  v  Humennom  tradičnú konferenciu pod názvom Kolos. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická  spoločnosť,  Prírodovedecká  fakulta  UPJŠ  Košice  a  Slovenská  ústredná hvezdáreň. Konala  sa  ako  súčasť  riešenia  projektu  APVV-20-0148  „Od interagujúcich dvojhviezd k exoplanétam“.  Podujatie  poznačila  bohatá  astronomická  jeseň  na  Slovensku. Predovšetkým astronómovia, ktorí sa v septembri zúčastnili veľkej konferencie o využití malých ďalekohľadov v Tatrách  už  nenašli  dôvod  merať  cestu  na  ďaľšiu  konferenciu  podobného zamerania. Niektorí však predsa len prišli. Z Kolosu sa v podstate stalo  stretnutie inštitúcií zapojených do riešenia spomenutého grantu APVV. Teda Astronomického ústavu SAV v.v.i. (AsÚ SAV),  Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ) a Vihorlatskej hvezdárne v Humennom (VH). Obohatené bolo o niekoľko osobností z Poľska a z radov astronómov amatérov. Celkovo sa konferencie zúčastnilo 25 astronómov. Z hľadiska štátnej príslušnosti boli zastúpené Slovensko, Poľsko, Ukrajina a Rusko. Zaznelo 12 ústnych odborných príspevkov a 4 príspevky prezentované vo forme posterov. Program prebiehal na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a v priestoroch hotela Armales v Stakčíne.

V  úvode  konferencie  sa  účastníkom  prihovorila  nová  riaditeľka  Vihorlatskej  hvezdárne v Humennom  p.  Mária  Kulanová.  Potom  nasledovala  tradičná  správa  o  tom,  čo  sa na Astronomickom observatóru na Kolonickom sedle za posledný rok udialo. Zvyčajne mala správa dve časti. Jedna sa týkala infraštruktúrnych zmien a aktivít vo vzdelávaní a astroturizme. Druhá výsledkov výskumnej činnosti. Tú prvú vždy prednášal bývalý riaditeľ Igor Kudzej. Ten však historicky  po  prvý krát  nebol  na  Kolose  prítomný.  Oboch  správ sa teda  zhostil  Pavol  A. Dubovský,  pričom ich vtipne nazval „sky news“ a „ground news“. Správy boli bohaté a tá „pozemská“  sa  z  časti  odohrala  v  teréne.  Účastníci  si  naživo prehliadli  novinky  v  areáli observatória. Zatiaľ najvýraznejšia zmena sú betónové základy dvoch nových pozorovacích pavilónov.  V prvý deň konferenciie sa uskutočnili ešte krátke predstavenia posterov. Potom sa účastníci  rozdelili  do  dvoch  skupín.  Zatiaľ  čo  v  planetáriu  boli  prezentované  najnovšie vzdelávacie programy používané v programoch pre verejnosť, v hlavnej budove observatória sa uskutočnila porada prítomných riešiteľov grantu  APVV-20-0148.

V druhý deň konferencie pokračoval odborný program konferencie rozdelený do dvoch sekcií. Dopoludnia sa týkal hlavne výskumu premenných hviezd. Odštartoval ho Theodor Pribulla (AsÚ SAV)  prehľadovou  prednáškou  o  spektroskopii  zákrytových  dvojhviezd.  Nasledoval  domáci Pavol  A. Dubovský  s  najnovšími  pozorovaniami  novy  Herculi  2021. Karolina  Jarosik  z Jagelonskej univerzity v Krakove sa venovala analýze svetelných kriviek horúcich podtrpaslíkov v dvojhviezdnych systémoch. Mali sme aj príspevky obsahujúce analýzu jednotlivých hviezd. Sergei  Shugarov  analyzoval  pozorovania  kataklyzmatickej  hviezdy  typu  WZ  Sge,  Vlada Marsakova symbiotické novy PU Vul a RT Ser.

Zaujímavé  príspevky  pokračovali  aj  popoludní.  Dmytro  Orikhovskiy  (AsÚ  SAV)  sa  venuje tranzitom exoplanét obiehajúcich okolo rýchlo rotujúcich horúcich hviezd, ktoré sa vyznačujú značným gravitačným stemnením. To mu umožňuje študovať precesiu sklonených orbitálnych dráh  exoplanét  pozorovaním  asymetrie  tranzitov.  Zaťažkávacou  skúškou pre  matematické znalosti poslucháčov bol príspevok Alberta Kotvytského (PF UPJŠ). Jeho algebraická metóda však ponúka užitočnú aplikáciu pre analýzu gravitačných šošoviek. Dva príspevky sa venovali využitiu umelej inteligencie. Štefan Parimucha (PF UPJŠ) hovoril o použití deep learningu na hromadnú klasifikáciu  svetelných kriviek zákrytových dvojhviezd. Vzhľadom na masívny prílev novoobjavných objektov automatickými prehliadkami je to veľmi akútna téma. Róbert Barsa zhnrnul  využitie  AI  v astrofotografii.  Z  iného  súdka  bol príspevok  Mateja  Zigu  z  firmy Astrossolutions.  Predstavil  sieť  malých  teleskopov  určených  predovšetkým  na plnenie  úloh kozmickej bezpečnosti. Jeden zo „senzorov“ siete pracuje na Astronomickom obsevatóriu na Kolonickom sedle. Posledný príspevok Yuliany Kuznetsovej predstavil vzdelávacie aktivity na Ukraine viazané na zaujímavú lokalitu - starý impaktný kráter Ilyinets.

Po vcelku náročnom programe si učastníci dopriali oddychový večer, ktorý spestril Robert Barsa časozbernými videami polárnej žiari získanými počas nedávnej cesty v Nórsku.

Všetky prezentácie sú verejne prístupné na stránke konferencie kolos.astrokolonica.sk ako linky v programe konferencie.
Za miestny organizačný výbor
Pavol A. Dubovský

 

Záber  z  porady  riešiteľov  projektu  APVV-20-0148  „Od  interagujúcich  dvojhviezd  k exoplanétam“.
Zľava:  P.  A.  Dubovský(VH),  Š.  Parimucha  (UPJŠ),  V.  Krushevska  a  S. Shugarov (AsÚ SAV)
a hlavný riešiteľ T. Pribulla (AsÚ SAV). Za fotoaparátom P.Mikloš (VH).

Spoločná fotografia účastníkov. Autor: R. Adam 
© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.