Konferencia „Svetlo? áno aj nie!“, 17. zjazd SAS a SZA

| aktuality

Spolupráca Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a SZA je už tradične veľmi dobrá, mnohé akcie sú spoločné, niekedy je ťažko toho hlavného organizátora určiť. Ak k tomu prirátame aj aktivity hvezdárne v R. Sobote je to takmer trojjediné. A je to dobre, veď ak nie je financií dostatok, je dobré spolupracovať, veď dobrý hospodár, ako kedysi povedal dr. Zd. Pokorný z Brna „dobrý hospodár nemá nikdy všetky vajíčka v jednom košíku“. Oficiálnym hosťom zjazdu bol aj predseda SZA Mgr. T. Dobrovodský.

V správe SAS na viacerých miestach rezonovali aktivity Sekcie ochrany pred svetelným znečistením, čo bolo hodnotené ako jeden z najúspešnejších projektov SAS. Niekoľko postrehov z konferencie je v článku D. Rapavej.

SAS, Galileo a svetlo...

Čo mali spoločné tieto značky začiatkom októbra? Nuž okrem toho, že reprezentujú astronómov, i to že v hoteli Galileo v Žiline sa 2. – 3. 10. 2015 konala vedecká konferencia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV v duchu Medzinárodného roka svetla pod názvom Svetlo, áno či nie, ktorá pokračovala jej 17. zjazdom. Takmer všetka energia a následne i svetlo totiž pochádza z hviezd, no svetelný smog však škodí nielen astronómom, ale všetkým. Astronóma bez ďalekohľadu si ťažko predstavíte a ten prvý bol Galileov.  No asociácií na Galilea bolo viacero. Prof.  Z. Mikulášek si za zážitkovú prednášku, ako obhajca svetla „ex offo“ na súde, prednesenú s humorom a nadhľadom a vyslúžil odmenu v podobe Galileoscopu. Rovnako zaujímavá prednáška ďalšieho hosťa, ing. J. Vondráka, na tému Jak ovlivňují geofyzikální procesy orientaci Země v prostoru, evokovala spojenie s družicovým systémom Galileo. V diskusnom duchu konferencie, tentokrát ako žalobca, pokračoval dr.  P. Begeni druhým pólom svetla a to svetelným znečistením, ilustrovaným na vplyvoch na životné prostredie. Spor, či Svetlo áno, či nie, napokon prirodzene rozhodnutý nebol, u porotcov však prevážil názor, že svetlo bolo hrubo zneužité...

A tak ako sú piliermi astronómie svetlo a Galileo, chcela by zostať takým základným kameňom i SAS pre slovenských astronómov i astronómiu. Že sa o to úspešne uchádza, svedčilo množstvo podujatí v správe vedeckého tajomníka doc. R. Gálisa. Niektoré, ako astronomická olympiáda, či aktivity sekcie svetelného znečistenia boli odporúčané v neskoršom uznesení zjazdu na ďalšie pokračovanie aj v budúcnosti. Tak bohatú činnosť, s tak malým príspevkom, ktorý si mohli za uplynulé roky porovnať v správe hospodára Mgr. E. Kundru, podnietilo predsedu revíznej komisie doc. V. Bahýla k hlbokému zamysleniu nad perspektívami SAS. Smutne skonštatoval, že je to menej ako rozpočet jeho súkromnej hvezdárne Júlia. Je však pravdou, že nebyť spolupráce s hvezdárňami, Slovenským zväzom astronómov, Štefánikovou spoločnosťou a ďalšími, by to tak nebolo. Jeho úvahy smerovali k dosiahnutiu vyššej spoločenskej prestíže SAS, omladeniu členskej základne i funkcionárov. Pokračoval v spomienkach na časy, keď vstúpiť do tejto spoločnosti znamenalo veľkú prestíž. Potrebné aktivity a väčšia medializácia smerom k verejnosti by mohli priniesť väčšiu podporu, ktorá by potom následne aspoň z diaľky mohla kopírovať postavenie podobných spoločností v zahraničí. No je pravda, že ekonomická situácia u nás je neporovnateľne horšia.

Diskusie a rozhovory pokračovali na slávnostnej večeri vo veselej atmosfére, o ktorú sa postaral predovšetkým dr. L. Hric. V anonymne hodnotenej fotosúťaži Svetlo a tieň o cenu predsedu SAS  dostali darčeky M. Dujnič, M. Znášik a P. Rapavý, ktorý sa vlastne tešil, pretože jeden z ocenených odišiel už skôr...

Vo dobrej nálade pokračovali aj voľby nasledujúci deň. Staronový predseda i známe tváre výboru opäť získali dôveru, do uznesenia sa dostali podnetné veci a budete si ich môcť, ako aj správy, pozrieť na stránkach SAS. Atmosféru roka svetla dopĺňali materiály, ako čerstvo vydaná kniha P. Begeniho Astronomické oko, či fotografie D. Rapavej, s názvom Tajomstvo svetla a vody, niektoré ocenené i na medzinárodných súťažiach jedna práve k Roku svetla. Aj keď sa oficiálny program skončil, pracovné stretnutia s P. Suchanom, podpredsedom České astronomické společnosti, pokračovali, no nakoniec sme sa museli rozlúčiť a zamávať Galileovi.

Na zjazde delegáti zvolili na nasledujúce funkčné obdobie predsedníctvo SAS (RNDr. L. Hric. CSc. – predseda, RNDr. M. Znášik – podpredseda, doc. RNDr. R. Gális, CSc. – ved. tajomník, Mgr. Ľ. Hambálek, PhD. – hodpodár), členov hlavného výboru (RNDr. P. Begeni, Mgr. S. Kaniansky, doc.  RNDr. L. Kornoš, PhD, Mgr. J. Koza, PhD., RNDr. P. Rapavý, Mgr. M. Vidovenec, RNDr. J. Zverko, DrSc.) a revíznu komisiu (Mgr. E. Kundra – predseda, Mgr. M. Gallová, Mgr. S. Tomášková)

Za čestných členov boli jednomyseľne zvolení Ján Lačný a RNDr. Eduard Pittich, DrSc.

Daniela Rapavá

Prof. Zdeněk Mikulášek ako obhajca svetla sa emotívne prihovára porotcom

Dr. P. Begeni ako „žalobca“ poukazoval na príklady "zločinov svetla"

Ing. JanVondrák, DrSc., predseda České astronomické společnosti a predseda SAS RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Prof. Mikulášek sa ako teoretik teší, že konečne má vlastný ďalekohľad...

Časť výstavy Tajomstvo svetla a vody dr. D. Rapavej, ktorá je venovaná Medzinárodnému roku svetla

P. Suchan a Mgr. T. Dobrovodský iste plánujú ďalšie spoločné aktivity

P. Rapavý a dr. Pittich si dobre rozumejú

Ďalšie fotografie sú na stránke SAS.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.