Za Mgr. Ladislavom Drugom

| aktuality

15. mája 2023 sa na svoju poslednú cestu vydal dlhoročný pracovník hvezdárne v Hurbanove, náš kolega, priateľ, člen SZA a SAS pri SAV Mgr. Ladislav Druga (7. 5. 1946 – 15. 5. 2023). Bol popredným popularizátorom a slovenským odborníkom, predovšetkým na dejiny astronómie.

Narodil sa v Hurbanove a po absolvovaní SVŠ (1963) a Pomaturitného štúdia astronómie (1969) pracoval od roku 1969 vo hvezdárni v Hurbanove. V roku 1987 ukončil štúdium kulturológie na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vo hvezdárni pracoval na odborno-pozorovateľskom a metodickom oddelení, neskôr sa stal vedúcim Edičného oddelenia a oddelenia informatiky. Už od roku 1970 bol členom Slovenského zväzu astronómov (jeho preukaz mal číslo 7) a od roku 1972 aj členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, kde pracoval predovšetkým v Sekcii histórie astronómie. Bol dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Kozmos a v roku 1990 inicioval založenie Spoločnosti Mikuláša Thege Konkolyho, zakladateľa hurbanovských observatórií.

L. Druga je autorom a prekladateľom viacerých astronomických publikácií (Nie Zem, ale Slnko, Obzor Bratislava 1973; M. G. J. Minnaert: Praktická astronómia, preklad, Obzor Bratislava 1979; Úvod do dejín astronómie, SÚH Hurbanovo 1995 a 2013; Dejiny astronómie a Slovensko, SÚH Hurbanovo 2006). Pripravoval astronomické informácie pre teletex (STV, Markíza) a spolupodieľal sa na viacerých úspešných celoslovenských projektoch a súťažiach (Čo vieme o hviezdach, Vesmír očami detí, Astrofoto). Od roku 1987 začal v spolupráci s SÚH vydávať úspešný astronomický kalendár, ktorý bol viackrát ocenený.

Zúčastnil sa na expedíciách za úplným zatmením Slnka na Čukotke (1990), v Mexiku (1991). Brazílii (1994), Thajsku (1995), na Sibíri (1997), v Maďarsku (1999) a v USA (2017).

Čo som si však na Lacovi Drugovi vážil asi najviac bol jeho vzťah k hvezdárni v Hurbanove, na ktorú bol mimoriadne hrdý a ktorá bola jeho srdcovkou. V tomto mi bol, a mal by byť aj pre ďalších, vzorom.

Najviac času sme spolu strávili počas expedície za úplným zatmením Slnka 22. júla 1990 v ďalekej Čukotke za polárnym kruhom. V nehostinnej tundre, pri riečke Monni, kde ešte ľudská noha nevkročila, sme zažívali biele noci, báli sa medveďov, odháňali mračná komárov a zdieľali spoločný stan. Od tých čias sme sa navzájom oslovovali „tundrabarát“.

Spolupracovali sme na reprezentatívnej publikácii Dejiny astronómie a Slovensko a v ostatných rokoch predovšetkým pri príprave Astronomického kalendára.

Laco bol priateľský, veľmi úslužný, jeden z mojich priateľov o ňom napísal „Bol to aristokrat ducha, s hlbokým poznaním dejín nielen astronómie, humanista a gentleman“.

Posledná rozlúčka s L. Drugom bude 18. mája 2023 o 13:00 h v Dome smútku v Hurbanove.

Česť jeho pamiatke!

P. Rapavý

Mgr. Ladislav Druga (* 7. 5. 1946 – † 15. 5. 2023)

 

Príhovor Mgr. Mariána Vidovenca, gen. riaditeľa SÚH v Hurbanove

 

Vážení smútiaci pozostalí, vážené smútočné zhromaždenie,

s pocitom hlbokého smútku dnes vzdávame poslednú úctu mimoriadnej osobnosti slovenskej astronomickej obce Ladislavovi Drugovi. Ako hurbanovský patriot zasvätil celý svoj život práci na tom, aby sa zveľaďovalo to, s čím je toto mesto spájané viac ako jeden a pol storočia a tým je hvezdáreň.

Ladislav Druga spojil svoju životnú cestu s hvezdárňou v Hurbanove koncom šesťdesiatych rokov, kedy sa stal jej zamestnancom a nastúpil na pomaturitné štúdium astronómie ako jeden z jeho prvých študentov. Hovorí sa, že ľahko sa dosahujú ciele, keď je na to vhodná doba. Ich dosiahnutie však nejde bez pričinenia človeka, ktorý systematickou prácou využíva to, čo mu priaznivá doba umožňuje a má jasnú víziu, čo je potrebné realizovať počas cesty k nim.

Bezpochyby Ladislav Druga bol takouto mimoriadnou osobnosťou. Stál pri všetkých aktivitách, ktoré sa spájali s rozvojom amatérskeho astronomického hnutia, ktoré v mnohých oblastiach neskôr prerástlo na profesionálnu úroveň. Bol pri zrode astronomických táborov pre mládež, populárno-vedeckého časopisu Kozmos, vedomostných astronomických súťaží, Slnečných seminárov, konferencií a astronomických festivalov. Snažil sa spájať vedeckú stránku astronómie s kultúrou a estetikou. Týmto spájaním uzreli svetlo sveta fotografické a výtvarné súťaže. Zaslúžil sa o záchranu kultúrneho dedičstva umeleckých diel, tematicky spojených s astronómiou.

Toto všetko je stále len časťou toho, čo pre hvezdáreň v Hurbanove a astronómiu na Slovensku vykonal. Asi najvýznamnejšou oblasťou, ktorá sa nezmazateľne zachová pre ďalšie generácie astronómov je jeho vedecko-výskumná práca v oblasti dejín  astronómie. Celý život mapoval historické súvislosti, ktoré ovplyvňovali vývoj astronómie na našom území. Astronómiu bral, ako niečo bezhraničné a tak jeho práca presiahla hranice Slovenska a jeho aktivity sa stretli s uznaním v blízkom aj vzdialenom zahraničí.

 Výpočet jeho astronomických aktivít by nebol úplný bez spomenutia siedmych úspešných expedícií za zatmením Slnka po celom svete. Aj tu spájal vedu s kultúrou a dejinami, keď počas expedície v Brazílii inicioval osadenie pamätníka Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v meste Passa Quatro.

Všetky tieto aktivity dokázal pretaviť do publikačnej činnosti vo forme niekoľkých knižných publikácií a nespočetného množstva odborných aj populárno-vedeckých článkov. Na tomto mieste je potrebné spomenúť jeho publikáciu Dejiny astronómie a Slovensko, ktorá je jedinečným počinom pri mapovaní dejín astronómie na Slovensku.

Toto všetko skôr povedané by možno vystačilo aj na niekoľko životov. Ladislavovi Drugovi na to stačil jeden a tým sa stáva inšpiráciou pre ďalšie generácie jeho pokračovateľov. Patrí mu poďakovanie za všetko to, čo vykonal pre astronomickú obec s prísľubom, že jeho práca nebude zabudnutá a bude ďalej zveľaďovaná kolektívom zamestnancov Slovenskej ústrednej hvezdárne, ktorej súčasťou ostal až do posledných chvíľ. Laco, v mene celej astronomickej obce ďakujem za tvoju vykonanú prácu - odpočívaj v pokoji.

 

Pri prednáške na medzinárodnej konferencii k výročiu hvezdárne

 

Účastníci expedície "Korona 90" (L. Druga, T. Pintér, P. Rapavý, M. Antal)

 

Expedícia "Korona 90" – jediným spôsobom dopravy bol vrtuľník, a L. Druga celý priebeh expedície zaznamenával novou kamerou, ktorú sme získali z Ministerstva kultúry aj vďaka Lacovej manželke Ľubke, ktorá tam vtedy pracovala.

 

"Korona 90" – príprava na pozorovanie (L. Druga, P. Rapavý, T. Pintér)

 

L. Druga a E. Gindl - krst knihy Dejiny astronómie a Slovensko

(foto A. Mizser,  z nekrológu Orha Z. - Meteor, 2023. június)

 

Z poslednej rozlúčky

 

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.