Konferencia Astronomické Slovensko 2023

| aktuality

Konferenciu Astronomické Slovensko 2023 zorganizovala Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Konferenciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Úžasná konferencia, ktorá je celá venovaná očarujúcemu svetu astronómie, sa konala od 27. do 29. septembra 2023. Stretnutie  sa uskutočnilo v príjemnom prostredí Učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ v Danišovciach, čoby kameňom dohodil od Spišskej Novej Vsi.

Na tomto astronomickom stretnutí sa stretla pozoruhodná mozaika profesionálnych astronomických subjektov a významných zariadení zo Slovenska, ako aj nadšených občianskych združení, zanietených astronomických klubov a dokonca aj "osamelých" hvezdárov. Mnohí prišli s prezentáciou svojich astronomických aktivít, predstavili svoje pozoruhodné úspechy a osvetlili svoje jedinečné prístupy k vzdelávaniu a zapaľovaniu lásky ku kozmu medzi masami. V diskusiách rezonovali ozveny spoločných skúseností a potenciál zlepšenia spoločného úsilia žiaril ako vzdialené galaxie.

Konferencie sa zúčastnilo 33 "oddaných" jednotlivcov, z ktorých 28 prezentovalo svoje aktivity prednáškami a pútavými prezentáciami. Ak sa chcete bližšie zoznámiť s jednotlivými príspevkami, stačí navštíviť stránky  Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, kde nájdete nielen program, ale aj mnohé prezentácie. Nezažijete však tú skvelú pracovnú atmosféru či kuloárne diskusie, ktoré prebiehali často do neskorej noci.

Medzi aktívnymi účastníkmi bolo, samozrejme, aj niekoľko našich členov.

Roman Švihorík prítomných oboznámil pútavou prednáškou, v ktorej odhalil skvelú štruktúru Slovenského zväzu astronómov ako organizácie. S nadšením vyložil jej dynamizujúce iniciatívy v oblasti astronomického vzdelávania a sprostredkovania poznávania vesmíru verejnosti.

Po tomto svetlom úvode vystúpil Miloš Obert, predseda SZA, a vykreslil vizionársky obraz ambícií SZA. S nadšením sa zameral na vytváranie spojenectiev s podobne zmýšľajúcimi organizáciami, výstižne tlmočil zámery a sny SZA do budúcnosti, čím v účastníkoch vzbudil pocit nádeje a jednoty.

Ďalším príkladom netradičného prístupu k šíreniu lásky k astronómii bola Ľubomíra Hujsová. Predstavila fascinujúci projekt "Výlet do vesmíru", ktorý je prispôsobený špeciálne pre materské školy. Jej mimoriadny talent a tvorivá vízia publikum očarili, zanechali v prítomných nezmazateľnú stopu a nepochybne poslúžia ako zdroj inšpirácie pre tých, ktorí pracujú s malými deťmi.

Potešiteľné bolo aj vystúpenie Janky Svrčkovej, zlatrej olympioničky z IOAA , spolu s R. Lascsák a S. Amrichom.

Keďže mal Vladimír Bahýl vo svojej hvezdárni pozorovací program, so svojimi výsledkami odbornej i popularizačnej práce zoznámil prítomných len on-line.

Pavol Rapavý a Peter Begeni sa ponorili do podmanivého sveta meteoritov na území Slovenska. Ich zasvätená prezentácia bola dvojdielnym majstrovským dielom. Úvodná časť osvetlila všetky zdokumentované a katalogizované meteority zo slovenskej krajiny a vykreslila komplexný obraz týchto nebeských návštevníkov. Rovnako pútavá bola aj druhá časť, v ktorej sa zamerali na pútavý príbeh meteoritu Kňahyňa , ktorý je ich srdcovkou.

Milan Litavský svojou sugestívnou spomienkou oživil spomienky na konferenciu  Kozmogénne vplyvy na človeka (Tatranská Lomnica 17. - 19. 5. 1984). Táto vzácna cesta späť v čase je úprimnou výzvou, aby sme si vážili naše historické míľniky a vracali sa k nim, najmä preto, že sú kľúčom k odovzdávaniu múdrosti a skúseností mladším generáciám a zabezpečujú, aby plameň poznania naďalej jasne horel.

Okrem množstva inšpiratívnych prednášok poskytla konferencia účastníkom neoceniteľnú platformu v podobe panelovej diskusie. Pod odborným vedením Rudolfa Gálisa, ako moderátora, sa v diskusii, v ktorej vystúpili Marián Vidovenec, Ľubomír Hambálek, Tomáš Dobrovodský, Stanislav Kaniansky a Miloš Obert, rozoberali ďalšie možnosti spolupráce v oblasti astronomického vzdelávania a osvety, no aj problémy s ktorými sa v súšastnosti stretávame.

Srdečne ďakujeme zanieteným organizátorom za zorganizovanie tejto výnimočnej konferencie. Nesmieme však zabudnúť ani na pozoruhodný personál, ktorý sa o nás počas nášho pobytu tak skvele staral. Všetci účastníci sa už teraz s obrovským nadšením a dychtivým očakávaním tešia na ďalšie spoločné stretnutie.

Roman Švihorík

 

Konferenciu Astronomické Slovensko 2023 otvoril predseda organizačného výboru Rudolf Gális

Foto: S. Amrich

 

Účastníci konferencie Astronomické Slovensko 2023

Foto: R. Gális

Ľubomíra Hujsová ukázala prácu s deťmi v MŠ

Foto: R. Gális

Priestory konferencie skrášlila výstava astronomických fotografií s názvom Farebná hra vesmíru Jána Mäsiara a Stanislava Kanianskeho

Foto: R. Gális

Spoločná fotografia účastníkov konferencie

Foto: Ľ. Hambálek

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.